Uudet säännöt KESÄKOKOUKSETA 2021 ALKAEN:

Kekäläisten sukuseura r.y:n 3044947-4 SÄÄNNÖT

I. SUKUSEURAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 .
Yhdistyksen nimi on Kekäläisten Sukuseura r.y., kotipaikka Kuopion kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan sukuseuraksi tai seuraksi.

2 .
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3 .

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

 

II SEURAN JÄSENET

4 .
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. 

5 .
Hallitus saa päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta.  Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä sukuseuran hallitukselle tai sen jäsenelle. 

6 .
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu.  Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. 

7 .
Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. 

8 .
Sukukokous voi hallituksen esityksestä valita yhden ansioituneen kunniajäsenen toimimaan kunniapuheenjohtajana.  Vain yksi kerrallaan voi olla kunniapuheenjohtaja eikä kunniajäsenen ole tarvinnut aiemmin toimia puheenjohtajana.  Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. 

9 .
Sukuseuran jäsenistä tule pitää jäsenluetteloa. 

 

III SEURAN HALLITUS

10 .
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kokonaisuudessaan varsinaisessa sukukokouksessa. 

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä, joille kullekin valitaan varajäsenet.  Hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten sukukokousten välisen ajan tilikaudet eli valintaa seuraavat kaksi kalenterivuotta.  Vanhan hallitukset toimikausi jatkuu varsinaisen sukukokouksen jälkeen vuoden loppuun.  Hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.  Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi. Hallitusta voidaan kutsua myös sukuneuvostoksi. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla, jos hallituksen jäsenmäärä on kolme, tai vähintään yli puolet jäsenistä jos jäsenmäärä on kolmea suurempi, on saapuvilla.  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. 

 

11 .
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. 

12 .
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri yksin. 
  

 

13 .
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.  Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä. 

 

IV SEURAN TILIT

14 .

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain.  Ne on annettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään helmikuun kuluessa. 

Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään maaliskuun aikana.  

 

V SEURAN KOKOUKSET

15 .
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi, huhti - syyskuun välisenä aikana.  Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä, sosiaalisessa mediassa ja annettu tiedoksi sähköisellä tai paperisella kirjeellä. 

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sähköisellä tai paperisella kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Yhdistyksen kokouksen voi osallistua myös käyttäen reaaliaikaista tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä, milloin se on kokouskutsussa mahdollistettu ja ohjeistettu.

16 .
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.  Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1 ) hyväksytään toimintakertomus,

2 ) hyväksytään tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3 ) vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4 ) valitaan hallitukseen jäsenet,

5 ) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tilejä ja seuran hallintoa,

6 ) päätetään jäsenmaksun suuruus, sekä

7 ) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17 .
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. 

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä.  Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

 

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

18 .
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. 

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.  Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin. 

19 .
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla.  Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle. 

20 .
Kaikessa toiminnassa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.